•  

Obchodní podmínky společnosti Jaitners s.r.o.


1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na právní vztahy mezi společností Jaitners s.r.o., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO 03779611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86695 (dále jen „Objednatel“) a třetími osobami jako dopravci při provádění vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní přepravy dopravcem, u kterého bylo Objednatelem objednáno provedení přepravy (dále jen „Dopravce“). Podmínky vycházejí z ustanovení § 1746, § 1751, § 1752 a 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Podmínky se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že jsou Objednatelem připojeny k návrhu na uzavření smlouvy, anebo na ně odkazuje příslušná objednávka/přepravní příkaz anebo smlouva o přepravě (dále jen „Přepravní smlouva“).
 2. Objednatel je stranou přepravní smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a jeho zákazníkem (dále jen „Odesílatel“). Objednatel dle přepravní smlouvy uzavřené s Odesílatelem odpovídá Odesílateli za řádné provedení přepravy. Objednatel tak odpovídá Odesílateli, jako by přepravu uskutečnil sám i v případech, kdy pro vlastní provedení přepravy použije Dopravce.
 3. Připojením k návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu předchozího odstavce se rozumí i uvedení příslušného odkazu v objednávce/přepravním příkazu na webovou adresu Objednatele www.jaitners.cz, kde jsou Podmínky zveřejněny, vyplývá-li z uvedení takového odkazu, že část obsahu Přepravní smlouvy se má tam uvedenými Podmínkami řídit. Uzavřením příslušné Přepravní smlouvy Dopravce potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s Podmínkami a že souhlasí s jejich zněním, jakož i s tím, aby se jimi příslušný obsah Přepravní smlouvy řídil.
 4. Přeprava se realizuje na základě Podmínek, přičemž je vždy konkretizována na základě jednotlivých objednávek přepravy/přepravních příkazů. K provedení každé požadované přepravy zasílá Objednatel Dopravci objednávku přepravy/přepravní příkaz (dále jen „Objednávka“). Ustanovení uvedená v Objednávce mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

2. Uzavření Přepravní smlouvy

 1. Objednávka musí mít zpravidla písemnou formu. Dopravce je povinen písemně potvrdit Objednateli svůj souhlas s obsahem Objednávky a doručit tento souhlas alespoň v jednom vyhotovení Objednateli, a to nejpozději do 60 minut od obdržení Objednávky. Nedodržením lhůty uvedené v předchozí větě uvedené lhůty platí, že Dopravce návrh Objednatele na uzavření Přepravní smlouvy odmítl.
 2. Okamžikem včasného (v souladu se lhůtou uvedenou v předchozím odstavci) potvrzení Objednávky je Přepravní smlouva uzavřena. Za dodržení písemné formy se považuje i elektronická forma (např. e-mailem, faxem apod.).
 3. Dopravce se zavazuje v rámci procesu potvrzení Objednávky poskytnout Objednateli součinnost v tom smyslu, že sdělí Objednateli registrační značku vozidla, které bude přepravu provádět, jméno řidiče a číslo jeho mobilního telefonu, eventuálně další údaje, které jsou nezbytné pro řádné provedení přepravy a/nebo které si Objednatel vyžádá, a to formou vhodnou formou, např. vyplněním formuláře obsaženého v Objednávce či k ní přiloženého.
 4. V případě, že by byla přeprava Objednatelem objednána u zasílatele, platí, že v každém takovém případě však bude zasílatel také odpovídat i jako dopravce za provedení přepravy.
 5. Při zachování písemné formy může být Přepravní smlouva uzavřena i jiným způsobem, splňujícím požadavky kladené právními předpisy, zejm. OZ, na uzavření Přepravní smlouvy (§ 1731 a násl. ve spojení s § 2550 OZ), zejména učiněním písemného návrhu na uzavření Přepravní smlouvy a jeho písemným přijetím jinak než za využití Objednávky.
 6. Právní vztahy v Podmínkách ani v Přepravní smlouvě či v Objednávce neupravené se řídí ustanoveními vyhl. č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, v platném znění (dále jen „CMR“), OZ či ostatními právně závaznými předpisy v příslušném platném znění, není-li stanoveno jinak.

3. Podmínky provedení přepravy

 1. Dopravce provede přepravu za standardních podmínek přepravy, sjednaným typem silničního vozidla s řidičem, který v průběhu přepravy vykonává předepsané bezpečnostní přestávky a odstavuje vozidlo na veřejných parkovištích, určených pro odstavování daného typu vozidla s ohledem na charakteristiku nákladu.
 2. Dopravce je povinen v případě přerušení jízdy, resp. přepravy zajistit přepravovanou zásilku takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození, znehodnocení, ztrátě, zničení či odcizení.
 3. Dopravce je povinen dodržovat termín a čas nakládky a vykládky. Je oprávněn s vozidlem parkovat pouze na místech k tomu vyhrazených. Při vykládce je též povinen dodržovat pokyny příjemce zásilky. Dopravce je povinen přistavit k nakládce vozidlo v řádném technickém stavu, vhodně udržované a vždy řádně vyčištěné, bez škůdců a výskytu plísně v přepravním prostoru a bez zápachu. Před nakládkou je Dopravce povinen umožnit pracovníkům odesílatele kontrolu čistoty nákladního prostoru. Řidič je povinen dohlížet osobně na nakládku i vykládku.
 4. Pokud Dopravce nepřistaví k nakládce odpovídající vozidlo nebo nedodrží sjednané termíny nakládky a vykládky či termíny přepravy uvedené v přijaté Objednávce nebo Přepravní smlouvě anebo provede storno již přijaté Objednávky přepravy později než 24 hodin od sjednaného termínu nakládky, je Dopravce povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše ceny přepravného (celkové ceny přepravy). Smluvní pokuta je splatná na výzvu Objednatele.
 5. Dopravce je odpovědný za správnost a úplnost všech relevantních dokladů, resp. jejich potvrzení, zejména, avšak nikoliv výlučně, nákladních listů, nákladních listů CMR a dalších přepravních dokladů jako např. dodacích listů a podkladů pro případné celní, daňové či jiné řízení apod. Pokud Dopravce neobdrží od odesílatele nebo zadavatele přepravy nákladní list, resp. nákladní list CMR, je Dopravce povinen tento dokument sám vypsat a zařídit jeho potřebná potvrzení.
 6. Dopravce je povinen a zavazuje se zajistit slušné vystupování řidiče a jeho aktivní pomoc při nakládce a vykládce přepravovaného zboží. Jde-li o mezinárodní přepravu, je dopravce povinen zajistit, aby přepravu prováděl řidič, který je schopen se při vykládce domluvit, alespoň v rozsahu potřebném pro řádné plnění Přepravní smlouvy anglicky, popřípadě německy nebo dalším jazykem uvedeným v objednávce.
 7. Dopravce je povinen a zavazuje se zajistit, aby řidič zaslal informativní SMS na tel. číslo k tomu účelu uvedené v Objednávce, a to jak po dokončení nakládky, tak po dokončení vykládky přepravované zásilky, vždy nejpozději do 15 minut. Za každé porušení povinností uvedených v předchozí větě je Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Objednatele.
 8. Dopravce je povinen informovat Objednatele bezodkladně o nestandardních situacích vzniklých před nebo při nakládce, během přepravy či při vykládce. Zejména nikoliv však výlučně jde-li o poškození, ztrátu či zničení zásilky, pozdní dodání, technické či jiné poruchy dopravního prostředku, neumožnění řidiči osobně být přítomen u nakládky nebo vykládky, zjištění rozdílů nebo nedostatků ve stavu zásilky či jejího obalu a jiné další situace, které mohou ovlivnit řádné provedení přepravy. Dopravce je povinen si v těchto případech od Objednatele vyžádat výslovné pokyny.
 9. Dopravce je povinen mít po celou dobu přepravy zboží platné pojištění odpovědnosti dopravce za škodu. Dopravce prohlašuje, že jeho odpovědnost jako mezinárodního či vnitrostátního silničního dopravce je plně kryta jeho pojištěním odpovědnosti silničního dopravce. Dopravce tímto prohlašuje, že výše uvedené pojištění má uzavřeno na pojistnou částku minimálně do výše 1.000.000,-- Kč pro přepravy do užitečné hmotnosti vozidla 3,5 tun a 5.000.000,-- Kč pro přepravy o užitečné hmotnosti vozidla nad 3,5 tun – vztaženo vždy na jednu pojistnou událost a jeden dopravní prostředek.
 10. Jestliže bude při vykládce zjištěna ztráta, zničení nebo poškození zásilky (zboží) nebo její pozdní dodání a tato skutečnost bude zaznamenána např. do nákladového listu, resp. nákladového listu dle CMR, anebo bude-li s řidičem Dopravce sepsán protokol o škodě, je Dopravce, resp. řidič povinen ihned o takové skutečnosti informovat Objednatele. Bez výslovného souhlasu Objednatele pak nesmí opustit místo vykládky.
 11. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být k nákladu nic přiloženo, nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo.
 12. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Dopravce přepravu zadat k provedení jinému dopravci (event. obstarání) třetí osobě.
 13. Jakékoli konkurenční jednání Dopravce směřující k narušení nebo obejití obchodních vztahů mezi Objednatelem a jeho obchodními partnery (např. jednání dopravce přímo či nepřímo směřující k získání zakázky od obchodního partnera Objednatele na úkor Objednatele) je zakázáno a smluvní strany jsou povinny tento zákaz dodržovat. Za porušení zákazu konkurenčního jednání bude Dopravce povinen zaplatit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 10-ti násobku ceny přepravy. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Objednatele.

4. Cena přepravy a platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dopravci za řádně provedenou přepravu přepravné (tj. cenu za přepravu). Konkrétní výše přepravného (cena přepravy) je součástí konkrétní Objednávky. Náhrada za ztrátu času Dopravce při nakládce a vykládce, čekání na hranicích a při celních odbaveních při přeshraniční přepravě do 24 hodin a při vnitrostátní přepravě do 4 hodin je zahrnuta do celkového přepravného. Není-li stanoveno jinak, přepravné se uvádí bez daně z přidané hodnoty.
 2. Úhradu přepravného Dopravci provádí Objednatel převodním příkazem k úhradě na základě vystavené faktury Dopravce. Dopravce je povinen zaslat Objednateli daňový doklad obsahující všechny náležitosti daňového dokladu (fakturu) nejpozději do 3 dnů od provedení přepravy. V případě prodlení s dodáním faktury či ostatních příslušných dokladů může být úplata za přepravu Objednatelem snížena až o 10%. Úhrada faktury je podmíněna předložením potvrzeného originálu listu CMR (v případě mezinárodní přepravy) nebo příjemcem zásilky potvrzeného příslušného dodacího listu (v případě vnitrostátní přepravy). Všechny doklady musí být náležitě orazítkovány běžným způsobem.
 3. Doba splatnosti faktury je 60 dnů od obdržení výše specifikovaných dokladů a počíná běžet následující den po dni, kdy jsou objednateli řádně doručeny (doporučenou poštou, faxem či elektronicky) příslušné dokumenty. Jeli dokumentace nekompletní či vykazuje-li zjevné nesprávnosti, počne běžet doba splatnosti následující den po dni, kdy byla požadovaná dokumentace doplněna a učiněna bezvadnou. Dopravce bere na vědomí a souhlasí s tím, že každá oprava faktury či obdobný úkon v tomto smyslu má za následek posunutí splatnosti faktury a to tak, že doba splatnosti se přerušuje a počne nově běžet následující den po dni, kdy byl příslušný opravený doklad doručen Objednateli.
 4. Vícenáklady vzniklé Objednateli v souvislosti s nedodržením obsahu Objednávky má Objednatel právo započíst Dopravci na úplatu za přepravu (přepravné).

5. Odstoupení od Přepravní smlouvy

 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Přepravní smlouvy rovněž v následujících případech:
  a) vůči Dopravci bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo
  b) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dopravce, nebo
  c) Dopravce vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny), nebo
  d) jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva k majetku Dopravce, nebo
  e) vůči Dopravci bylo zahájeno exekuční řízení a/nebo řízení o výkon rozhodnutí, nebo
  f) stane-li se jinak zřejmým, že Dopravce poruší některou ze svých povinností vyplývající pro něj z Podmínek, z Přepravní smlouvy či obecně závazného předpisu, v důsledku čehož bude ohroženo či znemožněno řádné plnění předmětu Přepravní smlouvy ze strany Dopravce.
 2. Odstoupení od Přepravní smlouvy se uskutečňuje písemným sdělením zaslaným na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v Objednávce či Přepravní smlouvě
 3. Odstoupení od Přepravní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Přepravní smlouvy. Odstoupení od Přepravní smlouvy se nedotýká ani zajištění dluhu Objednatele zadržovacím právem anebo jiným způsobem.
 4. Předchozími ustanoveními není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Přepravní smlouvy podle příslušných zákonných ustanovení.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto Podmínek, která jsou odchylná od ustanovení OZ, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že žádná z nich se ve vztazích řídícími se těmito Podmínkami necítí být slabší stranou.
 2. Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky na náhradu škody.
 3. Dopravce je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Přepravní smlouvy na třetí osobu pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele.
 4. Uzavřením Přepravní smlouvy se vylučuje použití všeobecných obchodních podmínek Dopravce.
 5. Pokud by nějaké ustanovení těchto Podmínek bylo v rozporu s kogentními ustanoveními v ČR platných právních předpisů nebo bylo přímo nebo nepřímo v rozporu s CMR, pak se použijí ustanovení těchto předpisů, což však nemá vliv na platnost ostatních ujednání těchto všeobecných přepravních podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2017

Za Jaitners s.r.o.
Pavel Jaitner
jednatel Jaitners s.r.o.

Ke stažení: obchodni podminky.pdf